Privacy

Gegevens

NVKH lidnummer: 02-1732

KvK nummer: 56164416

AGB codes: 90-047265 (zorgverlener) en 90-55852 (praktijk)

Privacy Verklaring

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend homeopaat, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts. Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens, er voor zal zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. Als uw behandelend homeopaat heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden: Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de behandeling is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid. Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing. Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar. Uw naam, adres en woonplaats, uw geboortedatum, de datum van de behandeling, een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’, of ‘psychosociaal consult en de kosten van het consult.

In dit document maak ik aan de hand van 7 stappen duidelijk op welke manier ik voldoe aan de Algemene verordening gegevensbescherming zoals die op 25 mei 2018 als nieuwe Europese privacywet is ingegaan. In deze wet staan een aantal verplichte maatregelen genoemd waaraan ik als therapeut aan moet voldoen omdat ik gegevens vastleg in cliëntendossiers.

Stap 1: Benoemen persoonsgegevens
In deze stap leg ik vast welke persoonsgegevens ik vastleg in een cliëntendossier.
Naam, adres, postcode, woonplaats van de cliënt(en)
Geboortedatum van de cliënt(en).Bij minderjarige cliënten: Ook naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres van beide ouders. Indien dit in belang is van de begeleiding/behandeling, leg ik de volgende verdere gegevens vast: School van de minderjarige cliënt. Opmerking over het vastleggen van bijzondere persoonsgegevens: Gegevens over godsdienst of levensovertuiging, gezondheid, zaken m.b.t. de seksualiteit, of strafrechtelijke gegevens worden bijzondere gegevens genoemd.

Het verwerken van bijzondere persoonsgegevens is in principe verboden, tenzij u zich op een wettelijke uitzondering kunt beroepen. Indien de gegevens worden verwerkt in het kader van gezondheidszorg, hulpverlening, of sociale dienstverlening is verwerking toegestaan, maar alleen als dat gebeurt door een beroepsbeoefenaar met een beroepsgeheim of andere persoon die aan geheimhouding is gebonden. Deze uitzondering geldt dus op basis van de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) ook voor complementaire of alternatieve zorgverleners die zijn geregistreerd bij RBCZ. Indien dit in belang is van de begeleiding/behandeling, leg ik de volgende bijzondere persoonsgegevens vast:

Godsdienst of levensovertuiging, Gezondheid, Zaken m.b.t. de seksualiteit, Mogelijke strafrechtelijke gegevens zoals een melding bij Veilig Thuis, begeleiding door jeugdzorg, geweldconflicten in het gezin, Het Burger Service Nummer (BSN) Organisaties buiten de overheid mogen een Burgerservicenummer alleen gebruiken als dit in een wet is bepaald. En alleen voor het doel dat in de wet staat omschreven. Zorgverleners mogen het BSN bijvoorbeeld gebruiken als zij werken in het kader van de Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg. Dat is niet het geval bij een complementair, of alternatief therapeut. Zij mogen dus het BSN niet vastleggen. De declaratie in het kader van de aanvullende zorgverzekering valt niet onder de Zorgverzekeringswet en is geen grond voor het gebruik van het BSN. Ik leg het Burgerservicenummer NIET vast. Extra aanvullingen met betrekking tot het cliëntendossier, Medicijngebruik, Familie anamnese. Gezondheidstoestand van de ouders, grootouders en directe familieleden. Echter zonder persoonsgegevens van de betrokkenen. Klachten betreffende de gezondheid.

Stap 2: de doeleinden vastleggen van de persoonsgegevens die worden verwerktIn deze stap legt ik vast waarom ik de persoonsgegevens van stap 1 vastlegt. Doeleinden van de persoonsgegevens die door mij worden verwerkt.Behalve de AVG, zijn de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst) en de beroepscode van mijn beroepsvereniging en van het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ) van toepassing op mijn werk. Deze zijn van invloed op de doeleinden waarvoor ik persoonsgegevens vastleg. Om die reden ga ik als volgt om met persoonsgegevens: Dossierplicht. Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) ben ik als zorgverlener verplicht een medisch dossier bij te houden. Bewaartermijn, De hoofdregel voor het bewaren van medische dossiers staat in de WGBO. Dat is 15 jaar, gerekend vanaf de datum van vastlegging van ieder afzonderlijk gegeven. De termijn kan langer zijn indien dit noodzakelijk is met het oog op de behandeling (bijvoorbeeld indien iemand een chronische ziekte heeft).Beroepsgeheim Voor mij als therapeut geldt op grond van de beroepscode en het wettelijk geregeld medisch beroepsgeheim een geheimhoudingsplicht. Medewerkers van een psychosociale of complementaire praktijk zijn via arbeidscontract aan een geheimhoudingsplicht gebonden.

Minderjarigen.
Volgens de patiëntenrechten uit de WGBO komen de wilsbekwame minderjarige tussen 12-16 jaar zelf en de ouder(s) met gezag toe. Ouder(s) van minderjarigen tot 16 jaar hebben medebeslissingsrecht over de behandeling. Ouders hebben recht op informatie en inzage in het dossier, wanneer dit gekoppeld is aan het medebeslissingsrecht voor de behandeling. Er bestaat een uitzondering op dit inzagerecht, namelijk wanneer de professional van mening is dat de uitoefening van bepaalde patiëntenrechten indruist tegen het belang van de patiënt. Wilsbekwame patiënten van 12 jaar en ouder zijn zelf bevoegd om toestemming te verlenen voor doorbreking van de geheimhouding.

Stap 3: Leg vast hoe de cliënt/patiënt geïnformeerd wordt. In deze stap legt ik vast hoe ik de cliënt informeert. Ik geef dit aan door een vinkje, of een kruisje in het hokje. Ik informeer de cliënten per mail over de teksten die ik op mijn website over de dossierplicht heb geplaatst.In het intake gesprek verifieer ik of de informatie gelezen is. Zo niet dan kunnen cliënten desgewenst ter plekke de informatie inzien.

Deze informatie ligt vast in een schriftelijke behandelovereenkomst. Zo ja, sluit deze behandelovereenkomst bij in dit document. Op mijn website staat informatie over mijn werkwijze, de dossierplicht en de verplichtingen als gevolg van de WGBO, de Wkkgz en de beroepscode. Indien kinderen jonger zijn dan 16 jaar, geven beide ouders toestemming tot de behandeling en daarmee tot het vastleggen van gegevens in een dossier. Dit controleer ik in het intake gesprek en leg dit middels een vinkje vast. Ik vraag bezoekers van mijn site om hun naam, e-mailadres e.d. in te vullen. Ik leg uit waarvoor deze persoonsgegevens zijn en wat ik ermee doe. Dit doe ik om een afspraak digitaal vast te leggen en de cliënten per mail te herinneren aan de afspraak.

Stap 4: Leg vast wie er daadwerkelijk werken met de cliëntdossiers?In deze stap legt ik vast wie daadwerkelijk werkt met de cliëntendossiers. Door een vinkje, of een kruisje in het hokje te plaatsen. Ik ben ZZP-er en ben de enige die toegang heeft tot de dossiers. Vanuit de beroepscode heb ik een beroepsgeheim. Verschillende collega’s hebben toegang tot patiëntendossiers. Zij vallen eveneens onder het beroepsgeheim en hanteren dezelfde regels. Er zijn ook medewerkers die toegang hebben tot de patiëntendossiers. In de arbeidsovereenkomst is de geheimhouding geregeld. Ik bepreek wel eens met collega’s, of in intervisiegroepen casuïstiek uit de praktijk. Dat gaat altijd anoniem en onherkenbaar.

Stap 5: vastleggen hoe u de beveiliging van de persoonsgegevens (cliëntendossiers) heeft geregeld. Ik bent verplicht om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. Ik geef hier aan hoe ik de beveiliging heeft geregeld door een vinkje, of een kruisje in het vierkant te plaatsen. Ik werk met papieren cliëntendossiers. Deze worden in een afgesloten kast bewaard. Ik werk met een digitaal cliëntendossier. Dit is beveiligd door een wachtwoord. Ik werk met een digitaal cliëntendossier dat is versleuteld en beveiligd met een wachtwoord. Ik maak regelmatig een back-up van mijn cliëntbestanden. Doordat ik regelmatig de laatste versie update van mijn software installeer, zorg ik er voor dat mijn software optimaal beveiligd is.

Stap 6: Leg vast welke externe personen of bedrijven toegang hebben tot de persoonsgegevens en daarmee tot de groep verwerkers behoren waarmee u een verwerkersovereenkomst moet afsluiten. Leveranciers waarmee ik een verwerkersovereenkomst heb afgesloten zijn: CK Administratie en belastingadvies, Haaksbergen.

Stap 7: Leg vast hoe u omgaat met datalekkenToelichting op deze stap: Sinds 1 januari 2016 geldt de meldplicht datalekken. Deze meldplicht houdt in dat organisaties (dus ook therapeuten) direct (binnen 72 uur na het datalek) een melding moeten doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens zodra zij een ernstig datalek hebben. Soms moeten zij het datalek ook melden aan de betrokkenen (de mensen van wie de persoonsgegevens zijn gelekt). Voorbeelden van datalekken zijn: een kwijtgeraakte USB-stick met persoonsgegevens, een gestolen laptop of een inbraak in een databestand door een hacker. Wanneer moet u een datalek melden? U hoeft een datalek alleen te melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens, als dit leidt tot ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van persoonsgegevens, of als een aanzienlijke kans bestaat dat dit gebeurt. Dat is het geval als er bij het datalek ofwel persoonsgegevens verloren zijn gegaan (ze zijn voor u niet meer terug te halen en er was geen back-up) ofwel onrechtmatige verwerking van de persoonsgegevens niet is uit te sluiten (iemand heeft mogelijk toegang (gehad) tot de persoonsgegevens terwijl diegene daartoe niet bevoegd was en u hebt geen controle over wat diegene met de gegevens heeft gedaan of nog zal doen) hoeft de betrokkenen (de cliënten van wie u gegevens verwerkt) alleen te informeren als een datalek waarschijnlijk ongunstige gevolgen heeft voor hun persoonlijke levenssfeer. Dat kan het geval zijn als er gegevens van gevoelige aard zijn gelekt (bijvoorbeeld gezondheidsgegevens) die door derden kunnen worden misbruikt. Ik heb de uitleg begrepen en zal er naar handelen. Ik geef aan met een kruisje of vinkje in  het vierkant wat in mijn situatie van toepassing is. Ik begrijp wanneer ik een datalek moet melden en zal daar naar handelen. Ik heb afspraken gemaakt in de verwerkersovereenkomst met leveranciers en ik word daardoor tijdig geïnformeerd als er een datalek is geweest.

Deze website is auteursrechtelijk beschermd. Het maken van foto’s (bv. screenshots) video’s of kopieën van de website of delen daarvan is zonder nadrukkelijke toestemming van de eigenaar (D. Somsen-Appeldoor) niet toegestaan. 

© copyright 2020 D. Somsen-Appeldoorn (Homeopathie Berkelland). All right reserved. Disclaimer: Er kunnen geen rechten ontleend worden aan de publicatie. 

N.B. Bij het schrijven van artikelen  zoek ik auteursrecht vrije afbeeldingen. Mocht u menen dat u rechten heeft op een afbeelding die ik gebruikt heb in een gepubliceerd artikel, dan verzoek ik u dit binnen 3 maanden na publicatie van het artikel te melden via desiree@homeopathieberkelland.nl